2021-07-24

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1 września 2020 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 grudnia – 1 stycznia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
4 stycznia – 17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
25, 26 i 27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek). godz. 9:00;
b) matematyka –26 maja 2021 r. (środa),
godz. 9:00;
c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9:00.
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca-31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2020 r. ( poniedziałek)

4 maja 2021 r. (wtorek)

25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa)

27 maja 2021 r. (czwartek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)


Terminy dotyczące klasyfikacji:

 25 stycznia 2021 r.  Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
28 stycznia 2021 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
24 maja 2021 r. Termin wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
14 czerwca 2021 r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego prowadzonego w formie elektronicznej, co jest równoznaczne z przekazaniem uczniowi i jego rodzicom informacji o ocenach.
17 czerwca 2021 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.