Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusz Korczaka w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.sulejowek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jan Rutkowski, adres poczty elektronicznej dyrektor@sp4sulejowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 783-50-57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada cztery wejścia do szkoły:

– wejście główne (od ulicy Narutowicza) z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

– wejście dla uczniów grup przedszkolnych od strony boiska;

– wejście od ul. Kopernika;

– wejście przy sali gimnastycznej.

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy furtce prowadzącej do wejścia głównego znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik

Facebook szkoły

Biblioteka szkolna

UE

Laptop dla ucznia

SKS

Herkules

Sportowe talenty

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

winiary