2022-12-02

Danie…na śniadanie

Karta ucznia „Danie na… śniadanie”

Cele: 

  1. rozumie znaczenie zbilansowanego odżywiania dla swojego zdrowia i kondycji fizyczno-umysłowej;
  2. zna składniki odżywcze (minerały, białko itp.) niezbędne w okresie wzrostu i dojrzewania;
  3. rozumie znaczenie wspólnych posiłków dla wzmacniania więzi w rodzinie;
  4. zna zasady zachowania przy stole, potrafi nakryć stół do posiłku;
  5. potrafi przygotować proste danie współpracując z grupą rówieśników (podział ról)
  6. potrafi prezentować swoje pomysły; zabierać glos w dyskusji broniąc swojego zdania lub przekonując innych do swoich idei;
  7. potrafi pracować w grupie/zespole, rozumie na czym polega funkcja lidera;

Etapy realizacji projektu/harmonogram działań:

marzec – godz. z wychowawcą pogadanka na temat celów projektu, zakreślenie etapów realizacji, zadań dla poszczególnych klas, informacja o karcie projektu dla każdego ucznia oraz prezentacja multimedialna na temat zdrowego odżywiania (dwie lekcje)
– zbieranie pomysłów na „dania na śniadanie”, wybór jednej „klasowej” potrawy

kwiecień – przygotowanie plakatu (zadanie dla klasy) promującego wybrane danie; na plakacie trzeba umieścić składniki, instrukcję wykonania i rysunki lub zdjęcia (praca w grupach w domu, na zajęciach plastyki, techniki, godz. z wychowawcą). Plakaty prezentujemy na drzwiach swojej klasy.

Uwaga! – można wymyślić oryginalną nazwę dania, taką która łatwo wpada w ucho i będzie atrakcyjna dla nastolatków; można też dodatkowo zaproponować inną formę promowania swojego pomysłu na ciekawe śniadanie, przykładowo scenka, skecz, krótki filmik itp.

Kwiecień/maj – działania w ramach przedmiotów obejmujące każdego ucznia. Każda klasa wykonuje zadania w odniesieniu do swojej potrawy. Nauczyciele potwierdzają zaangażowanie ucznia w projekcie na Karcie Projektu.   Kartę Projektu uczniowie drukują sobie ze strony internetowej szkoły.

Uwaga! – uczniowie i nauczyciele dokumentują swoje działania w postaci zdjęć, które będą wykorzystane do końcowej prezentacji projektu. Wybierając „danie klasowe” pamiętamy o tym, żeby posiadało walory odżywcze, było łatwe i szybkie w przygotowaniu, a także przyciągało wzrok ciekawą formą.

Czerwiec – finał projektu, opcjonalnie prezentacja multimedialna, degustacja dań, inne działania zaproponowane przez poszczególne klasy.

Zadania nauczycieli w ramach projektu „Danie na … śniadanie”

lp zadanie odpowiedzialny
1. Opracowanie i koordynacja projektu J. Dzierań
2. Merytoryczne wsparcie koordynatora projektu w zakresie tematyki zdrowego żywienia M. Waliłko
3. Prezentacje multimedialne, informacje na stronie internetowej szkoły J. Dzierań, M. Waliłko, D.Stępień
4. Realizacja zadań w ramach klas wychowawcy
5. Realizacja zadań w ramach przedmiotów Nauczyciele przedmiotów
6. Organizacja prezentacji na początek i zakończenie projektu, prezentowanie wyników projektu J. Dzierań, M. Waliłko, D. Stępień, A. Krzemień, A. Gawiński

Projekt „Danie … na śniadanie” w 8 krokach

LP. wychowawca Nauczyciel przedmiotu uczniowie
krok 1 Przeprowadza prezentację

„Zdrowe odżywianie”, inicjuje dyskusję/rozmowę na w/w temat

Biorą udział w prezentacji/dyskusji /rozmowie na temat zdrowego odżywiania się
krok 2 Zapoznaje uczniów z głównym celem projektu, czyli wypromowanie „klasowego dania” na śniadanie (pierwsze lub drugie); prosi uczniów o gromadzenie pomysłów i przepisów /wyszukują przepis /

podają przykłady śniadań, które chętnie by zjedli przed wyjściem ze szkoły; uzasadniają, dlaczego dania, które proponują powinno zostać wybrane jako „klasowe”

krok 3  

Organizuje wybór „dania klasowego”

( np.: głosowanie)

Biorą udział głosowaniu lub innej formie wyboru dania „klasowego”
krok 4 Otrzymuje od  poszczególnych klas przepis/ składniki „dania klasowego” Samorząd klasowy przekazuje nauczycielom przedmiotów informacje o „daniu klasowym” wydrukowane na A4

(koniec marca)

krok 5 Ustala z uczniami formę promocji „dania klasowego” oraz przydziela zadania ( w tym dokumentowanie przebiegu projektu w formie zdjęć) Promują „danie klasowe” w formie plakatu (obowiązkowo, plakat umieszczamy na drzwiach klasy od strony korytarza – po egzaminach, do końca kwietnia ) piosenki, filmiku, skeczu (dodatkowo, jeżeli się zdecydują)
Krok 6 Na bieżąco monitorują działania podejmowane przez klasę wychowawczą; Realizują na swoich przedmiotach działania zgodnie z kartą projektu, podają kryteria oceny (plus, minus, pochwała, ocena – do uzgodnienia) Uczniowie pobierają ze strony internetowej szkoły Kartę Projektu

(na początku kwietnia)

krok 7 Potwierdzają podpisem udział ucznia w działaniach, oceniają wg. wcześniej podanych kryteriów Biorą aktywny udział w działaniach w ramach przedmiotów;

Zbierają oceny/wpisy na Karcie Projektu

krok 8 Dokonuje ewaluacji działań (godz. wych.)

 

Zgłasza pomysły co imprezy na zakończenie projektu)

Przekazuje Pani D. Stępień  materiał do końcowej prezentacji multimedialnej (druga połowa maja)

Bierze udział w finale projektu, proponuje formę końcowej prezentacji „dania klasowego” wobec społeczności szkolnej (np.: zaproszenie na degustację)

 

 

 

 

Dokonuje ewaluacji podjętych przez siebie działań;

 

przekazuje Pani D. Stępień materiały do końcowej prezentacji multimedialnej;

 

Bierze aktywny udział w finale projektu (np.: wystawka prac)

Dokonują ewaluacji swoich działań, wyciągają wnioski co do modyfikacji własnego stylu odżywiania się;

 

Biorą aktywny udział w finale projektu (przygotowują degustacje dań, prezentują umiejętność  zdobienia potraw, nakrywania do stołu,

Znajomość podstawowych zasad savoir vivre itp.;